Levensverzekering: uitkering bij leven of overlijden

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een verzekering waarbij de uitkering afhankelijk is van het leven van de verzekerde. Dat leven moet je dan opvatten als het in leven zijn of het overlijden van de verzekerde. Afhankelijk van het type levensverzekering keert de verzekering uit als de verzekerde op de einddatum nog in leven is, of als de verzekerde op of voor de einddatum overlijdt.

Verzekerde, verzekeringnemer en begunstigde

Er zijn drie rollen te onderscheiden bij de levensverzekering:

  • de verzekerde
  • de verzekeringnemer
  • de begunstigde

De verzekerde is degene van wiens leven het wel of niet uitkeren afhangt. De verzekeringnemer is degene die de verzekering afsluit en betaalt. De begunstigde is degene die de uitkering ontvangt. Vaak zullen de verzekeringnemer en de begunstigde dezelfde persoon zijn. De verzekerde kan ook dezelfde persoon zijn, als het om een uitkering bij leven gaat. Bij overlijden zal het altijd een ander zijn. Als je dood bent, heb je niets meer aan het geld.

Uitkering bij leven

Bij een levensverzekering zal je in de eerste plaats denken aan een uitkering bij leven. Als je op een bepaald moment nog leeft, dan krijg je een uitkering. Dat kan een bedrag in eens zijn, maar ook een uitkering in termijnen, zoals een lijfrente.

Overlijdensrisicoverzekering

Het tweede geval, als je een uitkering krijgt bij overlijden, wordt een overlijdensrisicoverzekering genoemd. Ondanks de naam is dit ook een vorm van een levensverzekering: het wel of niet uitkeren door deze verzekering is immers afhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde. De overlijdensrisicoverzekering kan direct bij overlijden uitkeren. Ook is het mogelijk om de verzekering te laten uitkeren op de einddatum van de verzekering, onder de voorwaarde dat de verzekerde voor die tijd is overleden.

Gemengde verzekering

Je kunt er voor kiezen de verzekering te laten uitkeren bij overlijden voor de einddatum of op de einddatum als je dan nog in leven bent. Dan is er sprake van een gemengde verzekering: het is een combinatie van twee verzekeringen. Bij de gemengde verzekering kun je er niet voor kiezen de uitkering bij overlijden te laten plaatsvinden op de einddatum. Je zou dan zowel bij leven als bij overlijden op die datum een uitkering krijgen. Er is dan geen sprake meer van een verzekering omdat de uitkering zeker is.

Twee levens

Een levensverzekering kun je afsluiten op twee levens. Als de eerste overlijdt, krijgt de overgeblevene een uitkering. Zo kun je elkaar goed verzorgd achterlaten.